Jdi na obsah Jdi na menu
 


Politický systém USA

 

Rozšiřující literatura:

James Q. Wilson: Jak se vládne v USA

 

4. července 1776 – Deklarace nezávislosti (No taxation without representation)

1777 – Články konfederace = 13 států; rovné postavení

1787 – Ústava

Ústavní dodatky = nutný souhlas 2/3 v každé z komor a ratifikace 3/4 států

 

Exekutiva

= striktní oddělení od legislativy

 

President

-          Volen na 4 roky, maximálně 2x po sobě

-          Pasivní volební právo: občan narozen v USA, nejméně 14 let trvalý pobyt a věk 35+

-          hlava exekutivy

-          jmenuje a odvolává většinu šéfů agentur a ministerstev (celkem až 3000 osob), významná jmenování jsou však podmíněna souhlasem Senátu (odvolání ne)

-          vrchní velitel ozbrojených sil

-          přijímá velvyslance, tzn. uznává cizí státy

-          uzavírá mezinárodní smlouvy se souhlasem a na základě doporučení senátu (je obcházeno pomocí tzv. executive agreement)

-          může vetovat zákony, ale pouze jako celek a do 10ti dnů (zvláštním případem: pocket veto – pokud ve lhůtě nastanou kongresové prázdniny, je třeba projednat návrh znovu)

-          za mimořádných okolností svolat Kongres, NEMŮŽE ho však rozpustit

-          jmenuje federální soudce a se souhlasem Senátu soudce nejvyššího soudu

-          udílí milosti

Vláda

-          v kontinentální podobě (jako orgán který rozhoduje na základě většiny) neexistuje

-          ministři + vedoucí Úřadu pro řízení a rozpočet + vedoucí Nár. bezpečnostního výboru + velvyslanec USA v OSN

-          stanovisko vlády ani jednotlivých ministrů NENÍ pro presidenta závazné

Agentury Bílého domu

-          Úřad pro řízení a rozpočet

o       kontroluje rozpočet jednotlivých ministerstev a navrhuje změny jeho výše

o       posuzuje veškeré zákony, které jednotlivé agentury či ministerstva předkládají kongresu, z hlediska jejich souladu se záměry presidentovy politiky

-          štáb blízkých spolupracovníků (obvykle lidé blízcí a loajální k presidentovi, kteří se podíleli na volební kampani)

-          Ústřední zpravodajská služba (Central Inteligence Agency-CIA)

-          Úřad personálního řízení

-          Úřad obchodního představitele USA

-          Rada pro národní bezpečnost (National Security Council)

-          Rada hospodářských poradců (Council of Economic Advisors)

 

Legislativa

-          Dvoukomorový parlament (v USA zvaný Kongres)

-          obě komory mají rovnocenné postavení v zákonodárném procesu (zákon může být navržen v kterékoli z nich, projednán a schválen vždy oběma)

-          práce zejména ve VÝBORECH (Senát 16x, Sněmovna 22x)

-          pokud je zákon přijat v odlišném znění v každé z komor, tzv. Dohadovací výbor hledá kompromisní stanovisko (to podléhá schválení bez možnosti dalších připomínek)

-          kontrolní funkce vůči exekutivě

-          schvaluje finanční prostředky pro vládní agentury

-          mohou zřizovat vyšetřovací komise

-          zřizuje a ruší federální soudy

-          kongres NEMŮŽE odvolat presidenta kvůli nesouhlasu s jeho politikou, neexistuje hlasování o důvěře vládě

-          IMPEACHMENT: obžaloba z „velezrady, úplatkářství nebo z jiných těžkých zočinů a trestných činů“; projednává Senát, jemuž předsedá předseda Nejvyššího soudu – k odvolání nutná 2/3 většina

-          stranická disciplína při hlasování je ve srovnání s Evropou poměrně nízká

Sněmovna reprezentantů (435 členů)

-          voleni na 2 roky, přímo, v jednomandátových volebních okrscích

-          z každého státu různý počet zástupců, v závislosti na počtu obyvatel

Senát (2 zástupci z každého státu, celkem 100)

-          voleni na 6 let, přímo; každé 2 roky obměna

-          z každého státu 2 (posílení federálního principu)

-          předsedou senátu je vicepresident – hlasuje však pouze při rovnosti hlasů

 

Soudní moc

-          soudy mají pravomoc prohlásit zákon za neplatný, pokud je v rozporu s ústavou

-          federální soudci jmenováni natrvalo, odvolatelní pouze impeachmentem

 

Struktura soudů

-          Nejvyšší soud (Supreme Court)

-          13 odvolacích soudů

-          94 okresních soudů

-          státní soudy = v rámci jednotlivých států (trestní a občanské právo)

Jmenování

-          soudci v jednotlivých státech obvykle voleni občany

-          federální soudci jmenováni presidentem se souhlasem senátu

Federální soudy

-          zabývají se činy trestnými podle federálních zákonů

-          spory v nichž žalovanou stranou je vláda USA

-          spory mezi občany různých států unie

Nejvyšší soud

-          9 členů (Kongres může počet změnit)

-          každý člen 1 hlas, k rozhodnutí nutný souhlas 6ti

-          může rušit federální i státní zákony, jsou-li v rozporu s ústavou, federálními zákony či mezinárodními smlouvami

 

Nezávislé regulační agentury

= mají za úkol chránit veřejný zájem

= řízeny 5-7 člennými výbory, jmenovanými presidentem se souhlasem Senátu na 5-14 let

-          Federální obchodní komise = odhaluje nekalou soutěž

-          Federální komise pro spoje = přiděluje licence a frekvence

-          Národní úřad pro letectví a astronautiku (NASA – založena 1958)

-          Úřad pro ochranu životního prostředí

-          Informační agentura USA

 

Místní vlády a samospráva

-          50 států + Distrikt of Columbia

-          kompetence států = veřejné služby, školství, zdravotnictví, sociální péče, komunikace, průmysl, obchod, trestní právo

-          hlavou státu = guvernér – volen na 4 nebo 2 roky

-          legislativa státu = mimo Nebrasky 2 komory: senát na 4 roky, sněmovna na 2 roky

-          další členění = okresy, okrsky, obce

 

Volební systém

-          nejpoužívanějším je jednokolový relativní většinový (FPTP systém)

-          proporční systém spíše výjimečně, na místní úrovni

-          aktivní volební právo = 18 let

-          pasivní volební právo do Sněmovny reprezentantů = 25 let + 7 let občanství USA + obyvatel státu za který kandiduje

-          pasivní volební právo do Senátu = 30 let + 9 let občanství USA + obyvatel státu za který kandiduje

-          pasivní volební právo na úřad presidenta = 35 let + občanství USA narozením + 14 let pobytu v USA

Presidentské volby:

-          primární volby = určují kdo získá nominaci za danou politickou stranu

-          Demokratická strana užívá poměrný systém, Republikáni většinový (vítěz primárek v daném státě získá hlasy všech delegátů)

-          nutno shromažďovat peníze na kampaň; lze získat prostředky od federální vlády, ale musí být dodržena pravidla (limit výdajů, příspěvky od soukromých dárců apod.)

-          volič se musí před volbami zaregistrovat, aby byl zapsán do voličských seznamů

-          Kolegium volitelů (elektorů) = počet senátoru + poslanců za daný stát tvoří počet volitelů za tento stát; většinový princip

-          pokud by žádný z kandidátů nezískal většinu, je president volen Sněmovnou representantů systémem 1 stát = 1 hlas; vicepresident je pak volen Senátem

-          datum voleb: každé 4 roky, první úterý po prvním pondělí v listopadu

 

Politické strany

-          dvoustranický systém

-          decentralizované strany – fungují spíš jako servisní týmy během voleb

-          Demokratická strana = liberální, levý střed

-          Republikánská strana = konzervativní, pravicová